Get Adobe Flash player

ครูดีศรี สพฐ. (DLTV)

                     

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต ๑

                       

                                                                                                               แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                               แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                            แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                           แสดงทั้งหมด

ผู้บริหาร


นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์
รอง ผอ.สพป
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน งบปี 2562

เผยแพร่ผลงานวิชาการบุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.นธ เขต 1

การยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

PISA Online

ดาวน์โหลด หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

WEBLINK