Skip to main content

กระดานถาม-ตอบ กลุ่ม DLICT

การแก้ไขเลข 13 หลัก นักเรียนต้องดำเนินการอย่างไร

ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น ส่งมาที่ เอกสารที่สามารถส่งเมล bopp.dmc@gmail.com ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้แก่ 1. เอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน (แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน) หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น ส่งมาที่ เอกสารที่สามารถส่งเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้แก่ 1. เอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน (แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน) หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

Posted 6 months agoby admin

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 (3/2564) ต้องทำอะไรบ้าง

ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น กรอกข้อมูล น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2565 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้ ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 กับทางโรงเรียนเท่านั้น…

ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น

กรอกข้อมูล น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน

นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2565 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้

ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 กับทางโรงเรียนเท่านั้น

ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 ได้

ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ

นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ

(เปิดเมนู 1 มี.ค. 2565) นักเรียนที่ไม่ได้สอบปลายภาค ที่โรงเรียนและยังติดตามอยู่แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ใช้เมนู 3.1.8

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

Posted 6 months agoby admin