การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

{slider title="แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ"}

{slider title="ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"}

{slider title="สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน"}

{slider title="รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี"}

{/sliders}

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.