แนะนำเขตพื้นที่

{slider โครงสร้างหน่วยงาน}

{slider ประวัติและความเป็นมา}

{slider ทิศทางการพัฒนาการศึกษา}

{slider จุดเน้น}

{slider ประเด็นกลยุทธ์}

{slider ค่านิยมองค์กร}

{/sliders}

 

  • ฮิต: 675

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.