เบอร์โทรติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทร 073-532300,073-532151

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 073-532155

กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 116/117

กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 105/106/108

หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 113

กลุ่มอำนวยการ ต่อ 110/111/112/114

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 103/104

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 122/123

กลุ่มนิเทศติดตามฯและประเมินผล 120/121

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน งบปี 2562

เอกสารอบรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000