หลักการทำงาน : ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562