หลักการทำงาน : ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม